Nasza szkoła w projekcie „My big PolGreek trip” – ponadnarodowa mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie uczestniczy w projekcie pt. „My big, PolGreek trip”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja całego projektu została zaplanowana od 04.04. 2022r. do 03.10. 2022r., a w terminie 05.06.2022 – 18.06.2022, odbędzie się mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego do Grecji.

Organizacją przyjmującą będzie prywatna szkoła PLATON zlokalizowana w miejscowości Ganochora w pobliżu Katerini w Grecji.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, poznanie i zrozumienie nowej kultury oraz pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej, rozszerzenie swojej wiedzy dotyczącej nowych mediów, narzędzi cyfrowych i ich praktycznych zastosowań.

Głównym efektem materialnym projektu będzie stworzenie bloga o tematyce podróżniczej w języku polskim, greckim oraz angielskim. Uczniowie będą pracować w zespołach międzynarodowych.

W projekcie weźmie udział 20 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, którzy zostaną wyłonieni w procedurze rekrutacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 169 530,00 PLN

Prosimy o zapoznanie się dokumentami rekrutacyjnymi.

 

Regulamin rekrutacji [pdf]

Zał.1 Harmonogram mobilności. [pdf]

Zał.2 Karta zgłoszenia Ucznia. [pdf]

Zał. 3 Instrukcja wypelniania dokumentów aplikacyjnych. [pdf]

Zał. 4 Karta oceny Ucznia. [pdf]

Zał.5 Wniosek o odwołanie się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. [pdf]

Zał. 6 Zasady uczestnictwa Ucznia (wzor umowy). [pdf]

Zapytanie ofertowe nr 7[pdf]

Załącznik nr 1 do zapytania nr 7[pdf]

Załącznik nr 2 do zapytania nr 7[pdf]

Załącznik nr 3 do zapytania nr 7[pdf]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[pdf]

Lista zakwalifikowanych i rezerwowych[pdf]


WYDARZENIABlog podróżniczy "My big, PolGreek trip"

http://taste-like-greece.pl/?page_id=1423%5C


Podróże kształcą….

 

ale uczniowie mają świadomość, że aby w pełni zrealizować założone cele mobilności  trzeba się do niej przygotować…. Dlatego aktywnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach przygotowawczych prowadzonych przez nauczycieli I LO w Głownie – panią Agatę Chaberę- Młynarczyk, panią Katarzynę Osuwniak, panią Annę Rakowską, panią Katarzynę Kamińską i pana Błażeja Wieteskę. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w wyznaczonych terminach i zakończą się kilka dni przed planowanym wyjazdem do Grecji.

 

 

    

 

Tuż przed mobilnością zostaną również zorganizowane 2h zajęć z języka greckiego. Będą miały na celu nauczenie uczestników podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku greckim oraz najbardziej przydatnych słów czy alfabetu, zwrotów niezbędnych do spokojnego i efektywnego funkcjonowania w Grecji oraz w trakcie realizacji mobilności. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnego lektora języka greckiego.

W bloku zajęć z języka angielskiego, uczniowie poszerzają zasób słownictwa, które będzie  niezbędne do prawidłowej komunikacji w ramach mobilności. Zajęcia mają na celu poprawę umiejętności komunikowania się w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji życia codziennego oraz zagadnień związanych z kulturą, edukacją i podróżami.

 

   

 

Przygotowanie kulturowe do wyjazdu uczniów do Grecji prowadzone są w formie interaktywnych zajęć i warsztatów dotyczących geografii, najistotniejszych momentów historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy z zakresu kultury oraz kwestii związanych ze stereotypami i różnicami kulturowymi.

 

 

     

 

Zajęcia informatyczne dostarczają uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i narzędzi informatycznych, które będą wykorzystane do przygotowania i administrowania blogiem internetowym.  

 

Zajęcia pedagogiczne to działania motywujące uczniów do pełnego i aktywnego udziału w mobilności, mające rozbudzić w uczestnikach chęć rozwoju osobistego i poznawania świata, uczyć tolerancji otwartości oraz europejskich wzorców, wzmocnić zaangażowanie w  projekcie. Zajęcia integrują uczniów i przygotowują do mentalnego udziału w mobilności. Celem zajęć jest ponadto rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, strategicznego myślenia i  współpracy w grupie.  

   

 

Zajęcia informacyjne zaś, jak sama nazwa wskazuje, dostarczą uczniom wiedzy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym na temat: mobilności (jej formy, celów, działań z nią związanych czy planach osiągnięcia rezultatów) jak i spraw organizacyjnych dotyczących wyjazdu (podróż, rodzaj zakwaterowania i wyżywienia, program mobilności, ubezpieczenia i wszelkich niezbędnych instrukcji)

 

 

Najpierw wizyta przygotowawcza…

 

Zanim wyjedzie młodzież, zgodnie z założeniami projektu wizytę przygotowawczą odbędzie pani dyrektor Iwona Mokras - Wosik wraz z nauczycielem, przedstawicielem rady pedagogicznej I LO w Głownie panią Anną Kotulską

Wizyta będzie miała miejsce w ostatnich dniach maja 2022 roku, W trakcie jej trwania zostaną szczegółowo omówione i ostatecznie zatwierdzone program i regulamin mobilności. Zostanie podpisana także umowa partnerska określająca obowiązki wzajemnej współpracy. Strony podzielą się także kompetencjami i zadaniami.  

Celem wizyty będzie również  analiza warunków realizacji mobilności, zakwaterowania, standardów bezpieczeństwa. Podczas wizyty omówiona zostanie także przeprowadzoną ewaluacja ze zrealizowanego wspólnie projektu "Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków". Na podstawie analizy wdrożone będą wnioski do dalszej współpracy. 

Realizacja wspólnego projektu "Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków " w roku 2021 pozwoliła na wypracowanie wspólnych narzędzi, sprawnego sposobu komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach wymagających konsensusu i współpracy. Realizacja kolejnego projektu opierać się więc będzie na cennych już doświadczeniach i nowych, ważnych uzgodnieniach.

 

W drogę…. po wiedzę, mądrość i nowe cenne doświadczenia…Grecja czeka!!!