Nasza szkoła w ramach otrzymanej Akredytacji  programu Erasmus+ na lata 2022-2027 realizuje działania projektowe pn. „Podnoszenie jakości nauczania i uczenia się w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.  

 

01.06.2022 roku I Liceum Ogólnokształcące w Głownie rozpoczęło realizację projektu „Eco steps through Europe” - zakładającego mobilność uczniów do Włoch oraz działania zmierzające do zorganizowania szkolenia dla grupy nauczycieli w Grecji.

Przedsięwzięcie jest wieloetapowe i interdyscyplinarne. Zarówno młodzież jak i nauczyciele zostaną objęci cyklem zajęć przygotowawczych przed mobilnością oraz szkoleniem. W projekcie weźmie udział 27 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, którzy zostaną wyłonieni w procedurze rekrutacyjnej, oraz grupa nauczycieli która odbędzie szkolenie w Grecji. Młodzież będzie pracować w czterech interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach: humaniści, informatycy, aktywiści, naukowcy – reprezentujących różne profile i zainteresowania. Organizacją przyjmującą naszych uczniów będzie liceum zlokalizowane w miejscowości Udine na północno- wschodnim skraju Niziny Weneckiej we Włoszech.

 

Celami naszych działań w ramach akredytacji Erasmus + w latach 2022 - 2027 są między innymi poprawa efektywności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w środowisku międzynarodowym, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów o zmniejszonych szansach, oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry pedagogicznej. Zgodnie ze standardami jakości Erasmusa+ będziemy przestrzegać zasad dotyczących włączenia i różnorodności, prowadzić działania zmierzające do nienaruszania równowagi ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko, wykorzystywać nowoczesne technologie i innowacyjne metody uczenia się, aby usprawnić współpracę z organizacjami partnerskimi oraz rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w   Głownie.  

Numer akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000044414

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063831

Kwota dofinansowania na rok 2022/ 2023 wynosi 57519 euro.

 

Mobilność - uczniowie - Włochy 2023

Regulamin rekrutacji [pdf]

Zał.1 Karta zgłoszenia ucznia.[pdf]

Zał.2 Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.[pdf]

Zał.3 Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych.[pdf]

Zał.4 Karta oceny ucznia.[pdf]

Zał.5 Wniosek o odwołanie sie od decyzji komisji rekrutacyjnej.[pdf]

Zał.6 Wzór umowy pomiedzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem.[pdf]

Zał.7 Klauzula do rekrutacji - uczniowie.[pdf]

Zał.8 Klauzula do umowy z uczniami.[pdf]

Lista zakwalifikowanych

 

Szkolenie kadry pedagogicznej - Grecja 2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.[pdf]

Zał.1 Harmonogram szkolenia.[pdf]

Zał.2 Formularz rekrutacji.[pdf]

Zał.3 Wzór umowy pomiedzy instytucją wysyłajacą a uczestnikiem mobilności.[pdf]

Zał.4 Klauzula do rekrutacji - nauczyciele.[pdf]

Zał.5 Klauzula do umowy z nauczycielami.[pdf]

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 8/2023/Z - usługa transportu miedzynarodowego.  

Załączniki

Zapytanie ofertowe - 8-2023-Z.[pdf]

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia.[pdf]

Załącznik 2: Formularz ofertowy.[pdf]

Załącznik 3: Projekt umowy.[pdf]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[pdf]

Zapytanie nr 9/2023/Z - usługa zakwaterowania i wyżywienia.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - 9-2023-Z.[pdf]

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia.[pdf]

Załącznik 2: Formularz oferty.[pdf]

Załącznik 3: Projekt umowy.[pdf]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[pdf]