Źle mówić lub pisać — to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją z taką czcią budowali.

Janusz Korczak

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie

szkolny konkurs poprawnej polszczyzny

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

zapraszamy uczniów

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie

do wzięcia udziału w szkolnym konkursie

poprawnej polszczyzny: „Co wiem o języku polskim?”

o tytuł

Szkolnego Mistrza Języka Polskiego.

 

 

Konkurs odbędzie się w formie online w dn. 22.02.2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Katarzyny Osuwniak za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do dn. 18.02.2021 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Zespół Humanistyczny

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

            ORGANIZOWANYM W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE

 

Źle mówić lub pisać — to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją z taką czcią budowali.

Janusz Korczak

 

Niewątpliwie sprawne posługiwanie się językiem sprawia często wiele kłopotów.  Wszyscy są tego świadomi. Należy zatem pamiętać, że istnieje kilka niezbędnych warunków osiągnięcia owej sprawności. Przede wszystkim trzeba dbać o poprawność języka, stosowność stylistyczną, grzeczność, szczerość orazpamiętać o pięknie wypowiedzi. Owszem nie każdy jest w stanie osiągnąć mistrzostwo, ale każdy może mniej lub bardziej próbować zbliżyć się do ideału. Z pewnością warto stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Prawdziwym mistrzem słowa nazwiemy tego, kto nie tylko dobrze zna dany język, nie popełnia błędów, pięknie się wysławia, dba o poprawność wypowiedzi, ale także nie stroni od humoru, a przede wszystkim szanuje swego rozmówcę.

Organizatorzy konkursu pragnęliby przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, polszczyzny poprawnej i pięknej.

 

Cele konkursu

  1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej uczniów.
  2. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy dobór form wypowiedzi  i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej.
  3. Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym.
  4. Zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę.
  5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji z różnych źródeł.
  6. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.
  7. Aktywizacja młodzieży podczas nauczania zdalnego.
  8. Zachęcanie uczniów do zabaw językowych i poszerzania zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata".

 Opis konkursu

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie chętne osoby z I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, które chcą sprawdzić poziom swojej wiedzy dotyczącej języka ojczystego.

Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie będą rywalizować ze sobą, rozwiązując różnorodne ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka.Zadania będą mieć charakter zamknięty, jak  i otwarty. Czas pisania testu-45 minut.

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 18 lutego 2021 r.

 

Zakres treści:

Zagadnienia poprawnościowe dotyczące każdego z poziomów struktury współczesnego języka polskiego (problemy słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, leksykalne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) opracowane zgodnie z następującymi pozycjami:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

- Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.

 

Przygotowując się do konkursu warto skorzystać również z poniższych adresów stron internetowych:

- sjp.pwn.pl/poradnia

- sjp.pwn.pl/

- poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/

- www.wsjp.pl/

- gramatyki.uw.edu.pl/

- polszczyzna.pl/

-nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking

Przebieg konkursu

            Konkurs odbędzie się 22 marca, o godz.  15.00  w wersji online na PlatformieTestportal.Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą polonistki I Liceum Ogólnokształcącego. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl i szkolnym Facebooku do dnia 01.03.2021r.

 

Nagrody

Spośród uczestników wyłania się trzech najlepszych. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc.Zdobywca I miejsca otrzyma zaszczytny tytuł „Szkolnego Mistrza Języka Polskiego”, cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz nagrodę książkową.

Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego i cenne upominki.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w ustalonym terminie w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły. 

Zespół humanistyczny

w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie