Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w poste postępowaniu rekrutacyjnym.
 Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 

od dnia 24 kwietnia 2023 r.

do dnia 23 maja 2023 r.
godz. 12.00

 

od dnia 21 lipca  2023 r.  godz. 12.00

do dnia 26 lipca  2023 r.
godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do dnia 31 maja 2023 r.

do dnia 31 lipca 2023 r.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

od dnia 4 lipca 2023 r.

do dnia 10 lipca 2023 r.
godz. 15.00

Nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się  tylko  w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

od dnia 6 lipca  2023 r.

do dnia 10 lipca 2023 r.
godz. 15.00

 

Nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do dnia 12 lipca 2023 r.

do dnia 31 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 14 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

1 sierpnia 2023 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od dnia 14 lipca 2023 r.

godz. 12.00

do dnia 20 lipca 2023 r.

godz. 12.00

od dnia 1 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

do dnia 4 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 do dnia 21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

7 sierpnia 2023 r. 
do godz. 12.00

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 21 lipca 2023 r.
do godz. 13.00

do dnia 7 sierpnia 2023 r.
do godz. 13.00

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postepowaniu rekrutacyjnym

do dnia 21 lipca 2023 r.

do dnia 8 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w  postepowaniu rekrutacyjnym

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły