Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji  oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

 

od dnia 17  maja 2021 r.

do dnia 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od dnia 3 sierpnia 2021 r.

do dnia 5 sierpnia  2021 r.

Uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjecie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od dnia 25 czerwca  2021 r.

do dnia 14 lipca 2021 r.
do  godz. 15.00

 

 

Nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem  tych okoliczności

do dnia 14  lipca 2021 r.

do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w dniu 22 lipca 2021 r.            

w  dniu 16 sierpnia 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli  przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

od dnia 23 lipca 2021 r.

do dnia 30 lipca 2021 r.
do  godz. 15.00

 

od dnia 17 sierpnia 2021 r.

do dnia 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w dniu 2 sierpnia 2021 r.
godz. 14.00

w dniu 23 sierpnia 2021 r. 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do dnia 3 sierpnia 2021 r.

do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do dnia 5 sierpnia 2021 r.

do dnia 26 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły