Godziny pracy biblioteki: 

Poniedziałek

8.45 - 14.45

Wtorek 

8.00 - 14.00

Środa 

8.30 - 14.30

Czwartek 

8.45 - 14.45

Piątek 

8.00 - 14.00

  

 

Regulamin biblioteki szkolnej 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

 

I  Regulamin wypożyczalni i czytelni

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni  pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka otwarta jest codziennie.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca, lektury  na okres 21 dni. Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wypożyczenia.
 6. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 7. Czytelnik odpowiada finansowo za materiały biblioteczne, z których korzysta.Wypożyczone książki i materiały należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza albo zwrócenia wskazanego przez bibliotekarza ekwiwalentu.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego (klasy I i II – do czerwca,  klas III do kwietnia) książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych  należy oddać do biblioteki.
 10. Uczeń, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku szkolnego, może wypożyczyć na czas trwania ferii letnich 5 książek. Wszystkie książki należy oddać w pierwszym tygodniu września kolejnego roku szkolnego.
 11. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ogłoszonym terminie.
 12. Jeżeli uczeń do dnia odebrania świadectwa ukończenia szkoły lub innych dokumentów w przypadku odejścia ze szkoły, nie zwróci wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych, dyrektor szkoły może podjąć odpowiednie kroki, mające na celu uregulowanie zobowiązań ucznia wobec szkoły.
 13. Absolwenci szkoły (np. maturzyści) i inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki po podpisaniu zobowiązania do przestrzegania zapisów regulaminu.
 14. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu.
 15. Wykorzystaną książkę lub czasopismo należy odłożyć w to samo miejsce.

II.      Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki (z wyłączeniem prac wewnątrzbibliotecznych), jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne.
 2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji, oraz korzystania z programów. Obowiązuje kategoryczny zakaz wykorzystania komputera do gier i zabaw.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1/2 godziny. Czas ten może ulec wydłużeniu do 1 godziny - jeżeli nie będzie innych chętnych.
 6. Uczeń może skorzystać na miejscu z programów multimedialnych posiadanych przez bibliotekę
 7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera oraz zainstalowanego oprogramowania, instalować własnych programów, kasować zainstalowanych.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i wyłączać komputera, rozłączać kabli zasilających).
 9. Wydruk dokumentów odbywa się tylko za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 10. Za niestosowane się do regulaminu nakładane będą kary: naprawienie wyrządzonych szkód, odpowiedzialność finansowa (jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice) oraz zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Opracowała: Małgorzata Rajpold