Godziny pracy biblioteki: 

Poniedziałek

8.00 - 14.00

Wtorek 

8.30 - 14.30

Środa 

8.00 - 14.00

Czwartek 

8.30 - 14.30

Piątek 

8.30 - 14.30

  

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie

w trakcie epidemii COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej:

 1.  Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czasopism.
 2.  Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do minimumtj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 3. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać 1 Czytelnik. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 1,5-metrowej odległości.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekowania dłoni przy wejściu.
 5. Aby wypożyczyć książkę czytelnik będzie ją musiał wcześniej zamówić. Zamówienie (karteczka z imieniem, nazwiskiem, klasą i tytułami książek) należy wrzucić do skrzynki wrzutowej umieszczonej przy wejściu do biblioteki.  Zamówienia książki można dokonać również za pośrednictwem Librusa. Zamówione książki są odbierane przez uczniów osobiście (nie można odbierać książek dla kolegów) w ustalonym terminie lub następnego dnia.
 6. Zwroty będą odbywały się poprzez umieszczenie książek w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na stoliku przy wejściu do biblioteki. W każdej książce musi być kartka z imieniem, nazwiskiem, klasą i datą zwrotu.
 7. Zwrócone książki będą poddawane 48-godzinnej kwarantannie. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania.
 8. Dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć dla oddziału wyznacza tzw. „okienka biblioteczne”, podczas których bibliotekarz zbiera informacje bądź przekazuje według listy książki dla uczniów lub zbiera od wyznaczonego oddziału książki po przeczytaniu w wyznaczonym czasie.
 9. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 10. Zapewnia się regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki ; https://www.bn.org.pl  ; https://gis.gov.pl/

Bibliotekarz:  Małgorzata Rajpold

Regulamin biblioteki szkolnej 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

 

I  Regulamin wypożyczalni i czytelni

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni  pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka otwarta jest codziennie.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca, lektury  na okres 21 dni. Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wypożyczenia.
 6. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 7. Czytelnik odpowiada finansowo za materiały biblioteczne, z których korzysta.Wypożyczone książki i materiały należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza albo zwrócenia wskazanego przez bibliotekarza ekwiwalentu.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego (klasy I i II – do czerwca,  klas III do kwietnia) książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych  należy oddać do biblioteki.
 10. Uczeń, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku szkolnego, może wypożyczyć na czas trwania ferii letnich 5 książek. Wszystkie książki należy oddać w pierwszym tygodniu września kolejnego roku szkolnego.
 11. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ogłoszonym terminie.
 12. Jeżeli uczeń do dnia odebrania świadectwa ukończenia szkoły lub innych dokumentów w przypadku odejścia ze szkoły, nie zwróci wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych, dyrektor szkoły może podjąć odpowiednie kroki, mające na celu uregulowanie zobowiązań ucznia wobec szkoły.
 13. Absolwenci szkoły (np. maturzyści) i inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki po podpisaniu zobowiązania do przestrzegania zapisów regulaminu.
 14. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu.
 15. Wykorzystaną książkę lub czasopismo należy odłożyć w to samo miejsce.

II.      Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki (z wyłączeniem prac wewnątrzbibliotecznych), jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne.
 2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji, oraz korzystania z programów. Obowiązuje kategoryczny zakaz wykorzystania komputera do gier i zabaw.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1/2 godziny. Czas ten może ulec wydłużeniu do 1 godziny - jeżeli nie będzie innych chętnych.
 6. Uczeń może skorzystać na miejscu z programów multimedialnych posiadanych przez bibliotekę
 7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera oraz zainstalowanego oprogramowania, instalować własnych programów, kasować zainstalowanych.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i wyłączać komputera, rozłączać kabli zasilających).
 9. Wydruk dokumentów odbywa się tylko za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 10. Za niestosowane się do regulaminu nakładane będą kary: naprawienie wyrządzonych szkód, odpowiedzialność finansowa (jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice) oraz zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Opracowała: Małgorzata Rajpold