Procedury bezpieczeństwa
w I Liceum Ogólnokształcącym
w związku z COVID-19

   w roku szkolnym 2020/2021

   I.       OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE.

 1. W szkole obowiązuje reżim sanitarny zgodny z wytycznymi MEN, GIS, MZ.
 2. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  na  kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Szkoła jest zabezpieczona w podstawowe środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania.
 4. Na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz jest ściśle ograniczone. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach, tj. strefa przy sekretariacie szkoły, sekretariat.
 5. Wszyscy pracownicy szkoły zabezpieczeni są w środki ochrony osobistej ( rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).
 6. Szkoła jest zabezpieczona w termometr bezdotykowy, który znajduje się w sekretariacie szkoły i w gabinecie medycznym.
 7. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczonymi zasadami.
 8. Przy wejściu głównym, przy wejściach do szatni, w salach lekcyjnych i na korytarzach umieszczone są dyspensery do dezynfekcji rąk wraz instrukcją.
 9. Wszystkie osoby na terenie szkoły stosują zasady profilaktyki zdrowotnej zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w tym bezpieczne stosowanie zasad higieny, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców o zasadach niniejszego regulaminu.
 11. Wszyscy nauczyciele systematycznie prowadzą działania mające na celu wdrażanie  i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole podczas Covid-19.
 12. Wychowawca jest zobowiązany uzyskać od rodzica tzw. podwójną ścieżkę kontaktu w razie pilnej sytuacji zdrowotnej.

   

II.     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W TRYBIE STACJONARNYM 
(bez oznaczenia strefy żółtej lub czerwonej dla powiatu zgierskiego)

 1. Praca i nauka w szkole zorganizowana jest tak, by zachować bezpieczne warunki.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć zorganizowano tak, by zachować środki bezpieczeństwa:
 • Wprowadzono godzinę lekcyjną 0;
 • Wyznaczone lekcje prowadzone są w blokach;
 • Ograniczono gromadzenie się uczniów na przerwach poprzez oznaczenie przerw zielonych (z możliwością przemieszczania się po szkole) i czerwonych  (bez możliwości przemieszczania się po szkole); 
 • Ograniczono zmianę sal lekcyjnych dla oddziałów;
 • Wyznaczone bloki lekcyjne prowadzone są w jednej sali; wówczas funkcjonuje tzw. przerwa czerwona; uczniowie i nauczyciel przebywają w sali, która jest wietrzona a uczniowie tylko indywidualnie wychodzą do toalety;
 • Wyznaczono strefy  dla uczniów, gdzie bezpiecznie mogą spędzać tzw. przerwy zielone z zachowaniem dystansu społecznego, w tym na boiskach szkolnych;  w każdej strefie określono limit uczniów; w każdej strefie znajduje się przynajmniej jeden dyspenser do dezynfekcji; w każdej strefie dyżuruje jeden nauczyciel, który nadzoruje bezpieczeństwo uczniów zgodnie z regulaminem szkoły;

Strefa 

Zakres

Limit uczniów

STREFA A

Korytarz dolny przy Sali 4-5-6-10

30

STREFA B

Korytarz w piwnicy przy Sali 43-44

30

STREFA C

Korytarz górny przy Sali 35-36- 38

30

STREFA D

Korytarz górny – przy Sali 34-31-30

30

STREFA E

Korytarz górny – przy Sali 29-28-26

30

STREFA F i G

Korytarz w piwnicy – przy Sali 24 i  korytarz przy Sali gimnastycznej, plus szatnie

20 + 30

STREFA H

Boiska szkolne i dziedziniec

-

 

 •  Wyznaczono różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.
 • Zajęcia wychowania fizycznego oraz inne zajęcia, których realizacja  na to pozwala zaleca się prowadzić na świeżym powietrzu, które są dostosowane do warunków  atmosferycznych;
 • Nie organizuje się zawodów / konkursów / apeli / happeningów / akcji / przedsięwzięć mających w swoim charakterze gromadzenie się uczniów, podczas których bezpieczeństwo jest zagrożone; w przypadku uzasadnionego  zgromadzenia wszystkich obowiązuję bezwzględna ochrona ust i nosa;
 • Nie zaleca się organizacji wycieczek i wyjść szkolnych;
 • Wprowadza się organizację godzin wychowawczych, gdzie liczebność oddziałów jest duża, z podziałem  na grupy:  wychowawca, pedagog szkolny/bibliotekarz; podział i realizację treści ustala wychowawca zgodnie z potrzebami  oddziału i planem wychowawczym

          Klasa Ia – podział wychowawca/bibliotekarz
          Klasa IIasp – wychowawca
          Klasa II bsp – wychowawca
          Klasa II ag – wychowawca/ pedagog
          Klasa II bg – wychowawca/ pedagog
          Klasa III a – wychowawca/bibliotekarz
          Klasa III b – wychowawca

 

 • Zaleca się uczniom korzystanie z osłony ust i  nosa podczas przerw międzylekcyjnych;
 • Wyznaczono strefy dezynfekcji międzylekcyjnych, gdzie przydzieleni pracownicy obsługi dokonują podstawowej dezynfekcji pomieszczeń/sal lekcyjnych  podczas tzw. przerw zielonych, kiedy uczniowie mogą przemieszczać się po szkole.

3. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami  szkolnymi między sobą.

4. Uczniowie w miarę możliwości szkoły korzystają z indywidualnych szafek uczniowskich.

5.   W przypadku wprowadzenia strefy żółtej lub czerwonej w powiecie zgierskim wprowadza się dodatkowe środki bezpieczeństwa:

      a.     Mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły;

      b.     Obowiązek osłony ust i nosa dla uczniów podczas lekcji i przerw;

      c.     Zakaz organizowania wycieczek i wyjść szkolnych;

      d.     Wyznaczenie sal dla oddziałów bez przemieszczania się po szkole;

      e.     Wydzielenie toalet dla oddziałów;

      f.     Wydzielenie dwóch wejść do szkoły;

      g.     Wydzielenie dodatkowej strefy na szafki uczniowskie;

 

III.        ORGANIZACJA PRAC DEZYNFEKCYJNYCH

 1. Nauczyciele po każdej lekcji lub jeśli to możliwe częściej wietrzą sale lekcyjne.
 2. Pracownicy obsługi systematycznie wietrzą części wspólne, tj. korytarze.
 3. Pracownicy obsługi systematycznie w ciągu dnia, po każdej lekcji bądź po bloku zajęć  dezynfekują sale lekcyjne w tym ławki, krzesła, biurko, włączniki klawiaturę i inne  sprzęty w sali, w tym sprzęty i pomoce sportowe w sali gimnastycznej i siłowni według określonego przydziału pracownika do stref dezynfekcji międzylekcyjnych:

  Strefa 

  Zakres dezynfekcji międzylekcyjnych

  Pracownik obsługi

  STREFA A

  Wejście główne, sale 4-5-6-10

  1

  STREFA B

  Szatnie, korytarz w piwnicy, sala 44

  2

  STREFA C

  Sale  35-36- 38

  3

  STREFA D

  Sale 34-31-30

  4

  STREFA E

  Sale 29-28-26

  5

  STREFA F

  Sala 24 i siłownia

  6

   STREFA G

  Sala gimnastyczna, szatnie

  7

     4.  Nauczyciele po każdej lekcji/ bloku zajęć zostawiają klucz w drzwiach w Sali, by pracownik mógł  w trakcie przerwy dokonać czynności dezynfekcji

     5.  Pracownicy obsługi, po każdej dezynfekcji wypełniają kartę monitorowania (załącznik nr 1) dostępną po wewnętrznej stronie drzwi w sali wpisując godzinę dokonanych czynnościach.

     6.  W przypadku braku wypełnionej karty monitorowania nauczyciel zgłasza problem do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły i dopiero po upewnieniu się, że  sala została zdezynfekowana, pozwala uczniom na jej zajęcie.

         STREFA A,B,C,D – SEKRETARZ SZKOŁY,

         STREFA E,F,G – REFERENT DS. KADR I PŁAC

    7.   Pracownicy obsługi systematycznie, kilka razy w ciągu dnia utrzymują czystość pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury,
          poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym blaty.

    8.  Pracownicy obsługi monitorują miejsca, z których korzystają osoby z zewnątrz przebywające w placówce, oraz prowadzą systematyczną dezynfekcję tych miejsc.

    9.   Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 
          dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby pracownicy i inne osoby nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

    10.  Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych należy zorganizować tak, by uwzględniało harmonogram czyszczenia i dezynfekcji.

   11.  W szkole umieszczono oznaczone kosze na odpady związane z dezynfekcją i jednorazowymi środkami ochrony, które są opróżniane z zachowaniem szczególnych zasad  ostrożności.

   12.  Wyznaczona osoba przez dyrektora szkoły monitoruje organizację dezynfekowania pomieszczeń i systematycznie informuje o jej przebiegu.

 

    IV.       PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19.

 1.  Uczniowie i pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły; powinni pozostać w domu i skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczeń /pracownik/ osoba  z zewnątrz nie może zostać wpuszczony na teren szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – izolatorium, tj. sala 39, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy  powiadomić właściwą miejscowo  stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. W przypadku niepokojących objawów u ucznia, pracownik szkoły/nauczyciel przekazuje niezwłocznie informację do dyrektora szkoły, który natychmiast kontaktuje się rodzicem/ prawnym opiekunem.
 5. Jednocześnie dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia izolacji (sala 39).
 6. Dyrektor szkoły obliguje rodziców ucznia do jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam  transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 7. Dyrektor szkoły zgłasza incydent do organu prowadzącego i organu nadzorującego.
 8. Dyrektor szkoły ustala listę pracowników szkoły/ nauczycieli/ uczniów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach szkoły, w których przebywał użytkownik, i zaleca stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.
 9. Dyrektor zleca obsłudze szkoły natychmiastowe ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzewanym zakażeniem przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W sytuacji opisanej w pkt 4, dyrektor szkoły kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 11. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ nadzorujący o problemach oraz trudnościach wynikających funkcjonowaniem szkoły w formie stacjonarnej  w warunkach epidemii.

 

 V.            PROCEDURA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE.

 1. Bibliotekarz pełni dyżur wg ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu z określonym limitem uczniów tj. 2 uczniów podczas przerwy.
 2. Uczniom  korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru  w wolnym dostępie, katalogów kartkowych.
 3. Dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć dla oddziału wyznacza tzw. „okienka biblioteczne”, podczas których bibliotekarz zbiera informacje / bądź przekazuje według listy książki dla uczniów lub  zbiera od wyznaczonego oddziału książki po przeczytaniu w wyznaczonym terminie.
 4. Wyznacza się miejsce składowania i kwarantanny książek odebranych od czytelników. Określony czas kwarantanny to 48 godzin.

 

 VI.    ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PODEJRZENIU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM DLA PRACOWNIKA

 1. Jeśli masz takie objawy, jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),  objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie:
 • najpierw zadzwoń do lekarza POZ i powiedz o swoich objawach (skorzystaj z teleporady); Lekarz POZ udzieli Ci porady telefonicznej, może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Jeśli jesteś ubezpieczony możesz zadzwonić do lekarza POZ bez względu na miejsce zamieszkania czy przynależność do placówki,
 • następnie możesz zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedzieć o swoich objawach;
 • własnym środkiem transportu możesz pojechać do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek - w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
 • Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

      2.   Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

      3.   Lista szpitali zakaźnych - województwo łódzkie:

 • Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36,
 • Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123,
 • Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła
 • Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5,
 • Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35,

      4.      Lista Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych

 • WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40 90-046 Łódź, T: 697 992 297, 42 253 62 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 93-189 Łódź, T: 600 241 646, 42 253 99 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PSSE w Bełchatowie, ul. Okrzei 49 97-400 Bełchatów, T: 509 748 182, 44 733 13 55, 44 733 13 56 44 733 13 57, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PSSE w Łasku, ul. Warszawska 38 98-100 Łask, T: 605 088 523, 43 675 22 94, 43 675 2315, psse.lask@pis. gov.pl
 • PSSE w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12 95-200 Pabianice, T: 605 880 220, 42 215 27 76, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZE ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA - STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POSTACI RĘKAWICZEK OCHRONNYCH, OKULARÓW OCHRONNYCH, MASECZKI OCHRONNEJ, EW. PRZYŁBICY DODATKOWO.

 

Załącznik nr 1

do Procedur bezpieczeństwa
w I Liceum Ogólnoksztacacym
w związku z COVID-19
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

KARTA MONITOROWANIA

POMIESZCZENIA NR ………………………………….

 

 

Data dezynfekcji

Godzina dezynfekcji

Czytelny podpis pracownika, który dokonał  dezynfekcji