Main Menu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

Na podstawie:

§  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)

§  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)

§  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

§  § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz. 493, z późn. zm.),

 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.      język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

                 

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

 

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

W terminie głównym

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.      część humanistyczna – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

§  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2.      część matematyczno-przyrodnicza – 17 czerwca 2020 r. (środa)

§  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§  z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

§  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu *

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

G1

G1

G2

G4,5

G6

G7

G8

historia i wiedza o społeczeństwie

60

do 80

język polski

90

do 135

przedmioty przyrodnicze

60

do 80

matematyka

90

do 135

język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60

do 80

język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60

do 90

                 

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

9

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pp

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp 

wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pp

chemia – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp 

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

19

piątek

geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

22

poniedziałek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

23

wtorek

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

24

środa

fizyka i astronomia – pp 

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp 

historia – pr

25

czwartek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

26

piątek

język włoski – pp

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

27, 28 – sobota, niedziela

29

poniedziałek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Lipiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

środa

biologia – pp, pr

wos – pp, pr

geografia – pp, pr

informatyka – pp, pr

9

czwartek

język polski – pp**

języki mniejszości narodowych – pp

matematyka – pp

10

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

język angielski – pr**

język angielski – dj**

język francuski – pr**

język francuski – dj**

język hiszpański – pr**

język hiszpański – dj**

język niemiecki – pr**

język niemiecki – dj**

język rosyjski – pr**

język rosyjski – dj**

język włoski – pr**

język włoski – dj**

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

język polski – pr

fizyka i astronomia – pp, pr

fizyka – pr

matematyka – pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

14

wtorek

chemia – pp, pr

historia – pp, pr

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

 

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

 


 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja 

  i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

 

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

 

 


 

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

·         wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie

·         absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020

·         absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

·         absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·         absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich

·         osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej

·         osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.


 

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

 

 

Back to top