Zapraszamy do udziału w konkursach

W związku z realizacją projektu czytelniczego

„Warto czytać” zapraszamy do udziału w konkursach:

- recytatorskim – Niepodległa w poezji”

- literackim – rozprawka na temat „Czy warto czytać?”

- plastycznym – „Okładka mojej ulubionej książki”

- filmowym – film promujący czytanie

Cele konkursów:  

1.     Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

2.     Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród  młodzieży,

3.     Popularyzacja twórczości pisarzy polskich i obcych,

4.     Zainteresowanie uczniów tekstami prozatorskimi,

5.     Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,

6.     Pobudzanie aktywności twórczej,

7.     Promowanie czytelnictwa.

 

Konkurs recytatorski – „Niepodległa w poezji”

Dla uczczenia 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w związku z realizacją projektu czytelniczego zostanie rozegrany w naszej  szkole konkurs recytatorski.

Regulamin:

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych i rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum.

Regulamin:

Ø uczestnicy prezentują jeden utwór poetycki związany z  motywem ojczyzny (dowolna epoka literacka),

Ø zgłoszenie uczestnictwa w konkursie uczeń potwierdza złożeniem pisemnej deklaracji zawierającej następujące informacje:                                                            imię i nazwisko, klasa, tytuł utworu,  autor utworu,

Ø zgłoszenia przyjmowane są do 8 listopada 2017r.  przez p. Annę  Kotulską p. Małgorzatę  Rajpold  i p. Agnieszkę Jakubowską.

Ø konkurs odbędzie 14 listopada 2017r.

Ø dla zapewnienia właściwego poziomu przebiegu konkursu 10 listopada odbędą się przesłuchania wstępne ,

Ø recytację uczniów oceniać będzie Jury,

Ø kryteria oceny:

·        dobór repertuaru,

·        interpretacja tekstu,

·        kultura słowa,

·        ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs literacki

„Czy warto czytać…” – rozważ w formie rozprawki, odwołując się
do trzech pozycji literackich.

Regulamin:

Praca literacko-stylistyczna powinna być rozprawką i spełniać wszystkie wymogi,  obowiązujące dla tej formy wypowiedzi pisemnej:

·        trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji poszczególnych części,

·        jasno wyrażone stanowisko wobec tematu (postawioną tezę lub sformułowaną hipotezę),

·        odpowiednio uzasadnione stanowisko,

·        poprawność rzeczowa,

·        trafnie dobrane, uzasadnione i sformułowane argumenty, poparte konkretnym przykładami,

·        podsumowanie, wyciąganie wniosków, wynikających z przedstawionej argumentacji,

·        logiczny tok rozumowania i spójność wypowiedzi,

·        poprawność stylistyczna i językowa,

·        przestrzeganie reguł ortograficznych i interpunkcyjnych,

·        estetyka pracy.

·        temat powinien być rozwinięty w sposób twórczy, oryginalny, świadczący  o wrażliwości humanistycznej autora.,

Ø prace należy składać do p. Anny Kotulskiej i p. Małgorzaty Rajpold 
do  30 listopada 2017 r.

Ø rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2017 r.

 

Konkurs na film promujący czytanie

Regulamin:

Ø w  konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy (max 4 osoby),

Ø aby wziąć udział w konkursie należy przygotować 1 filmik reklamowy trwający 30 sekund do max 2 minuty promujący czytelnictwo lub dokumentujący akcje czytelnicze odbywające się w naszej szkole.

Ø treść filmików może mieć charakter komediowy lub poważny,

Ø każdy filmik zgłoszony do Konkursu powinien opierać się na następujących zasadach:

·        powinien zachęcać do czytania,

·        nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa i musi być zgodny z normami obyczajowymi,

Ø filmiki powinny być przygotowane w formie nadającej się do emisji
i przekazane do biblioteki szkolnej w podpisanej imieniem i nazwiskiem twórcy kopercie, zawierającej nagrany na płycie CD-ROM lub pendrivie filmik w/w ustalonym terminie,

Ø filmiki, które zostaną uznane przez komisję za najciekawsze będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły,

Ø jury po zakończeniu Konkursu wybierze laureatów, którzy otrzymają nagrody.

Ø prace należy składać do p. Błażeja Wieteski i p. Małgorzaty Rajpold 
do  30 listopada 2017 r.,

Ø rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2017 r.

 

Konkurs plastyczny „Okładka do mojej ulubionej książki”

Ø przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac plastycznych
do biblioteki szkolnej do dnia 30 listopada br.,

Ø  udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883),

Ø  jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,

Ø technika prac jest dowolna, preferowany format pracy  A4,

Ø  na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł książki, do której została wykonana okładka oraz dane uczestnika: imię , nazwisko, klasa,

Ø prace konkursowe nie podlegają zwrotowi,

Ø  komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, ogłosi I, II i III miejsce i przyzna nagrody,

Ø prace należy składać do p. Małgorzaty Rajpold , p. Agnieszki Jakubowskiej
 i p. Agaty Chabery-Młynarczyk do  30 listopada 2017 r.,

Ø rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 grudnia 2017 r.

 

 

Udział w konkursach  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i oceny
z przedmiotów związanych z konkursami.